Condicions d'ús

www.construim.cruilladigital.cat (d’ara endavant Construïm Digital) és un lloc web propietat d’Editorial Cruïlla (d’ara endavant Cruïlla) amb domicili al carrer Nàpols, 249, 1r, 08013, Barcelona i CIF A-08934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 6.233, llibre 5.522, foli 15, a la secció segona de Societats, full 73.853.

Adreça electrònica: contacte@cruilla.cat Telèfon: 902 12 33 36

 

L’accés, reproducció i ús de Construïm Digital requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment, que Cruïlla es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en successives actualitzacions. És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús en cada moment, abans d’accedir als productes i serveis de Construïm Digital; en cas de no estar-hi d’acord, si us plau absteniu-vos d’utilitzar Construïm Digital.

Descripció de Construïm Digital

Construïm Digital permet accedir als continguts digitals de la proposta editorial i, a més permet accedir als continguts digitals de la proposta editorial de Cruïlla i, a més, ofereix als alumnes i els professors un espai de treball personal, la possibilitat de configurar un entorn de treball comú i un seguit de recursos i funcionalitats complementàries que integren de manera eficaç les eines del món digital en la dinàmica de l’aula, posant-les al servei de l’aprenentatge i el desenvolupament integral.

Llicències

Per accedir i beneficiar-se dels avantatges de Construïm Digital és requisit indispensable l’obtenció d’una llicència sobre algun dels continguts digitals de la proposta editorial Construïm de Cruïlla i el registre previ.

Si ets alumne i disposes d’un llibre de text del projecte Construïm en format imprès, obre el llibre i trobaràs el número de llicència a la tapa. Si no, hauràs d’adquirir la llicència a la Botiga de Construïm. En qualsevol cas, hauràs d’activar la llicència i registrar-te a  Construïm Digital.

En el cas dels mestres i professors, per obtenir la llicència corresponent, han de ser usuaris registrats de Cruïlla Connecta i ser prescriptors dels llibres de text del projecte Construïm en el curs vigent.

Una llicència concedeix als usuaris registrats un dret d’ús temporal i no exclusiu per utilitzar lacòpia facilitada per Cruïlla amb fins estrictament personals:

·         Temporal: la durada de la llicència d’ús dels continguts serà per al curs escolar vigent en el moment de l’adquisició. Un cop acabat el curs escolar, el dret de l’usuari d’accedir i utilitzar els continguts digitals de Construïm cessarà, sense perjudici de la condició d’usuari registrat al web.

·         No exclusiu: Cruïlla és lliure d’atorgar a tercers les llicències que estimi convenients sobre els continguts en qüestió i els diferents tipus d’elements que els integren. La llicència d’ús no podrà ser transmesa per l’usuari totalment ni parcialment mitjançant la venda, el lloguer, el préstec, la subllicència ni de qualsevol altra manera, ja sigui temporal o permanent, onerosa o gratuïta.

·         La còpia facilitada: la llicència es concedeix exclusivament sobre la còpia dels continguts digitals de Construïm que Cruïlla ha posat a disposició de l’usuari a través de Construïm Digital, i que haurà de ser utilitzada per l’usuari. En conseqüència, no es podrà reproduir totalment ni parcialment aquests productes per cap mitjà ni de cap altra manera que com a part integrant i essencial del procés tecnològic derivat de la legítima descàrrega i utilització, d’acord amb aquestes Condicions d’Ús.

·         Fins estrictament personals: com a usuari registrat de Construïm Digital, durant el termini de validesa de la llicència, et serà permesa:

 

  1. La navegació, és a dir, l’accés i visualització dels continguts en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.
  2. Reproduir de forma permanent, en qualsevol tipus de suport (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials expressament indicats a Construïm Digital com a susceptibles de descàrrega, en les condicions que s’indiquen més endavant en aquesta mateixa clàusula.
  3. Beneficiar-te dels serveis i avantatges prestats per Cruïlla a través de Construïm Digital als usuaris inscrits, en les condicions que s’assenyalen expressament en les diferents seccions.

Aquestes operacions autoritzades, només les podràs realitzar en l’àmbit privat. Igualment, les còpies obtingudes legítimament, tant de Construïm Digital com dels productes assenyalats al web com a susceptibles de descàrrega, només les podràs utilitzar amb fins estrictament personals i privats.

En conseqüència, respecte de Cruïlla Digital i els seus continguts, els productes descarregats o les còpies dels productes, queda prohibida qualsevol operació que sigui contrària a la Llei, els bons costums i la bona fe, especialment:

a)      Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin finalitats comercials o professionals.

b)      La modificació i, en general, qualsevol transformació, inclosa la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra, així com la correcció d’errors dels programes d’ordinador, dels quals tampoc es podran realitzar versions successives ni programes derivats.

c)      La càrrega o utilització en qualsevol sistema de xarxa d’ordinadors, encara que l’accés no es pugui fer simultàniament pels diversos usuaris de la mencionada xarxa.

d)      Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública o transmissió total o parcial, per qualsevol mitjà fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació en qualsevol obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades.

e)      La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de Construïm Digital o de qualsevol dels productes o serveis facilitats a través de Construïm Digital.

f)       Les operacions i activitats expressament prohibides en qualsevol altra secció d’aquestes Condicions i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el funcionament normal de Construïm Digital, a Cruïlla, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

Registre

Si ets un alumne, per activar la teva llicència has de registrar-te prèviament a través del formulari del web Construïm Digital, per a la qual cosa necessitaràs l'autorització prèvia del teu pare, la mare o representant legal, que hauran de llegir i acceptar aquestes condicions d'ús i la nostra Política de privadesa pel procediment que tinguem habilitat a aquest efecte.

El registre dels mestres i professors dels llibres de text de Construïm, s’haurà de fer a través del web Cruïlla Connecta.

Cruïlla es reserva el dret de comprovar la veracitat de la informació facilitada en el registre. Com a usuari ets responsable de la veracitat, l’exactitud i l’actualització de la informació facilitada a través de Construïm Digital; en aquest sentit, queda prohibida la utilització d’identitats falses i la suplantació, de qualsevol manera, de la identitat de tercers (incloent l’ús de les seves dades, contrasenyes o claus).

Hauràs de custodiar de manera diligent el nom d’usuari i contrasenya d’accés a Construïm Digital, responent personalment de l’ús indegut de les dades d’accés i exonerant-ne Cruïlla fins que se’ns comuniqui aquesta circumstància, així com de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la pèrdua o l’accés il·legítim per part d’un tercer. En aquests casos, així com en el cas que oblidessis la contrasenya, disposes d’un sistema habilitat per recuperar-la.

Propietat Intel·lectual

Construïm Digital és una obra formada per diferents elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, dissenys, programes d’ordinador –inclòs el codi html–, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon a Cruïlla, excepte en el que fa referència materials obtinguts sota llicència de tercers.

Cruïlla i els seus llicenciataris mantenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre Construïm Digital i sobre els diferents elements que la componen, considerats individualment, en totes les còpies que se'n facin (sigui quin sigui el suport en què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament un dret d'ús en els termes expressats en aquestes Condicions d'Ús, amb fins estrictament privats.

A més de l'anterior, Cruïlla és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i disposició dels continguts de Construïm Digital, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc de fer les inversions orientades a l'obtenció, digitalització i presentació del portal. Per tant, li correspon la protecció que l'article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual li pugui concedir sobre el mateix, considerat com una base de dades.

Cruïlla també és propietària en exclusiva del disseny i la imatge gràfica de Construïm Digital, reservant-se les accions que legalment corresponguin contra les persones que poguessin fer-ne imitacions o usos deslleials. 

Les marques de Cruïlla o de tercers que apareguin al Web no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs on apareguin.

Comportament de l’usuari

Com a usuari, et compromets a fer una utilització adequada dels continguts i serveis oferts a través de Construïm Digital, i a no fer-los servir per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cruïlla, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys mencionats; (iv) difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de Cruïlla o de tercers; (v) atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d'imatge o d'honor o altres que corresponguin a Cruïlla o a tercers.

Només es permetran comentaris, continguts i publicacions que estiguin relacionats o s'adeqüin al contingut i les finalitats pròpies de Cruïlla Digital. Cruïlla tindrà plena llibertat de decisió sobre si les aportacions dels usuaris són publicades a Cruïlla Digital o no, i tindrà facultat per retirar-les quan ho cregui oportú. Cruïlla queda facultada per publicar a Cruïlla Digital els continguts subministrats pels usuaris, de forma parcial, resumida o abreujada.

La inclusió d'elements proporcionats pels usuaris a Cruïlla Digital no implica suport, patrocini o recomanació de Cruïlla sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud.

Continguts de tercers

La inclusió a Cruïlla Digital d'elements proporcionats per tercers no implica suport, patrocini o recomanació sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud. En el cas que hi hagi publicitat de tercers (incloent patrocinis), els anunciants seran els únics responsables que el material publicitari compleixi les lleis aplicables; Cruïlla no serà responsable de qualsevol error o irregularitat que hi pogués haver en el material.

Pel fet de proporcionar, a través de Cruïlla Digital, accés (per mitjà de vincles o banners) a pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades que pertanyin a terceres persones,Cruïlla no es converteix en l'editor d'aquests continguts ni es fa responsable, directament ni subsidiària, de les reclamacions que es poguessin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció d'aquests.

Enllaços a Cruïlla Digital

Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles a Construïm Digital des d'altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de Cruïlla, dels seus usuaris o de qualsevol persona o producte al qual facin referència. En l'establiment d'aquests vincles queda prohibida expressament la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres, així com les que permetin accés a serveis i continguts per als quals Cruïlla exigís registre previ (deep linking). 

Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d’enllaços amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de Cruïlla Digital sense el consentiment previ i exprés de Cruïlla.

En cap cas s'entendrà que els vincles al Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquin relacions de Cruïlla amb els seus titulars, ni suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut i la licitud d'aquests.

Modificacions

Cruïlla es reserva el dret d'efectuar, en successives actualitzacions, les modificacions que consideri oportunes a Construïm Digital; podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es faciliten a través del portal, com a la forma en què es presenten i es localitzen.

Malgrat que Cruïlla s'esforçarà a mantenir al dia i lliure d'errors la informació continguda a Construïm Digital, no ofereix cap tipus de garantia respecte de l'exactitud i actualitat. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, per la qual cosa l'accés i utilització de Construïm Digital és voluntari i de responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Seguretat

Excepte quan s'indiqui el contrari de manera expressa, les transmissions des de Cruïlla Digital  no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, Cruïlla no garanteix que l'accés sigui ininterromput o lliure d'errors; Cruïlla queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús (incloent tots els danys indirectes, entre d'altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc. ).

Llei i fur

Aquestes Condicions d'Ús estan sotmeses a la legislació espanyola.

En el supòsit que sorgís algun conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, quan es tracti d'una persona física consumidor final, en el lloc del compliment de l'obligació o al domicili de l'usuari.

En cas que l'usuari no fos consumidor final, o si la normativa aplicable permetés a les parts sotmetre's a un fur determinat, s'entendrà que Cruïlla i l'usuari s'han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre que els pogués correspondre.

Cruïlla perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda de Construïm Digital o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciataris, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercint totes les accions, civils i penals que li pugin correspondre en Dret.